ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Служба градоначелника
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Одсјек за имовинско-правне послове и заступање
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Геодетски и имовинско-правни послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Савка Попић, Стручни савјетник за имовинско-правне послове,
Телефон: 051/810-359

E-мејл: savka.popic@gradgradiska.com

Бранка Кресојевић, самостални стручни сарадник за геодетске послове,
Телефон: 051/810-365
Е-мејл: branka.kresojevic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Транспарентни поступак продаје градског грађевинског земљишта.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19); Закон о Правобранилаштву Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 07/18); Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21); Статут града Градишка, чл. 36. и 87. („Службени гласник општине Градишка“ број 04/17 и „Службени гласник града Градишка“ број 05/19); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник општине Градишка“ број 06/14, 01/17, 07/17, 03/18, 08/18 и 2/19 и „Службени гласник града Градишка“ број 07/19, 13/20 и 4/22).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Контакт телефон
Адреса
Подаци о парцели коју странка жели да купи
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта (за физичка лица) МУП РС Копија /
Рјешење о регистрацији (за правна лица) Окружни привредни суд Копија /
Овлашћење за заступање правног лица Подносилац захтјева Оригинал /
Доказ о уплаћеној кауцији (10% од почетне цијене) – број рачуна објављен у огласу за продају Банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана од дана добијања сагласности Правобранилаштва РС за закључење уговора.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац