ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сузана Пјанић, самостални стручни сарадник за матичну службу, управно рјешавање у области грађанских стања и приступ информацијама
Телефон: 051/810-310
E-мејл: suzana.pjanic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање јавних исправа које служе као докази у другим поступцима за остваривање права и правних интереса странака.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, чл. 52. („Службени гласник Републике Српске“ број 111/09, 143/13 и 66/18); Упутство о вођењу матичних књига, чл. 189. („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10, 119/12 и 64/13); Правилник о обрасцима матичних књига, регистра матичних књига и извода и увјерења која се издају на основу матичних књига и начину издавања извода и увјерења, чл. 9, 10. и 11. („Службени гласник Републике Српске“ број 54/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Име оца
Презиме
Датум рођења
Мјесто рођења
ЈМБГ
Подаци о родитељима
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП РС На увид /
Пуномоћ (уколико се захтјев подноси преко пуномоћника) Подносилац захтјева Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Одмах по пријему захтјева
ОБАВЈЕШТЕЊЕ /
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно, до измјене података о личном стању грађана
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси усмено.