ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сузана Пјанић, самостални стручни сарадник за матичну службу и управно рјешавање у области грађанских стања
Телефон: 051/810-310
E-мејл: suzana.pjanic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Промјена личног имена (имена или презимена).
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о личном имену, чл. 10. и 11. („Службени гласник Републике Српске“ број 27/93, 15/00); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса 5 КМ таксена маркица /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Име / презиме које се жели промјенити
Име / презиме које се жели узети
Разлог за подношење захтјева за промјену
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из МКР Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија /
Извод из МКВ (за лица у браку) Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија /
Увјерење о држављанству Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија /
Увјерење да се не води кривични поступак Основни суд Оригинал / овјерена копија /
Увјерење из казнене евиденције МУП РС Оригинал / овјерена копија /
Лична карта или пасош МУП РС Копија /
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац