ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сузана Пјанић, самостални стручни сарадник за матичну службу и управно рјешавање у области грађанских стања
Телефон: 051/810-310
E-мејл: suzana.pjanic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Просљеђивање захтјева Министарству управе и локалне самоуправе на управно рјешавање у циљу стицања држављанства РС/БиХ.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о држављанству Босне и Херцеговине, чл. од 9. до 14. („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 04/97, 13/99, 06/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09 и 87/13); Закон о држављанству Републике Српске, чл. 11, 12, 15, 16. и 28. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 59/14); Правилник о начину прибављања доказа у поступку за стицање држављанства Републике Српске прирођењем и олакшаним прирођењем („Службени гласник Републике Српске“ бр. 86/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за стицање држављанства БиХ и РС 100 КМ (чланови исте породице – супружник, малољетно дијете, назапослено дијете до навршених 26 година, који истовремено подносе захтјев плаћају једну таксу и уз захтјев прилажу кућну листу) 5620990000055687 Врста прихода: 722119, буџетска организација: 9999999, прималац: Јавни приходи Републике Српске
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Презиме
Адреса / мјесто
Улица и број
Контакт телефон
Име
Презиме
Рођено презиме
Дан, мјесец и година рођења
Мјесто / општина рођења
Држава рођења
Садашње држављанство
Име и презиме оца
Име и презиме мајке
Рођено презиме мајке
Мјесто подношења захтјева
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
1. Извод из матичне књиге рођених Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија /
2. Увјерење о садашњем држављанству (или овјерена копија важеће путне исправе) Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија /
3. Извод из матичне књиге вјенчаних (за лица у браку) Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија /
4. Доказ о одобреном боравку у Републици Српској Теренска канцеларија за странце Оригинал / овјерена копија /
5. Доказ о познавању језика и писма једног од конститутивних народа (држављани Србије, Црне Горе и Хрватске не достављају овај доказ) Акредитована установа Оригинал / овјерена копија /
6. Доказ о неосуђивању (из земље рођења) Надлежна институција из земље рођења Оригинал / овјерена копија /
7. Доказ о невођењу кривичног поступка (из земље поријекла и БиХ) Надлежна институција из земље поријекла и Основни суд Оригинал / овјерена копија /
8. Доказ о обезбјеђеном извору прихода (потврда о радном односу и висини плате или друго) Потврда послодавца о радном односу или други документ друге надлежне институције Оригинал / овјерена копија /
9. Доказ о измирењу пореских/финансијских обавеза (из земље поријекла и БиХ) Пореска управа у земљи поријекла и БиХ Оригинал / овјерена копија /
10. Овјерена изјава о прихватању правног поретка БиХ и РС Одјељење за општу управу Оригинал / овјерена копија /
11. Доказ о уплаћеној административној такси Пошта Оригинал /
Уз захтјев поднесен по члану 11. Закона (прирођење) – прилажу се докази од 1. до 11. / / /
Уз захтјев поднесен по члану 12. Закона (олакшано прирођење – брак ) – прилажу се докази под тачком 1, 2, 3, 4. и 11. као и доказ о држављанству брачног супружника. / / /
Захтјев поднесен по члану 15. Закона (малољетна дјеца) подносе оба родитеља или један родитељ уз сагласност другог, а поред доказа под тачком 1, 2, 4, 11. прилажу се докази о држављанству оба родитеља и сагласност дјетета ако је старије од 14 година. / / /
Уз захтјев поднесен по члану 16. Закона (избјеглице/лица без држављанства – апатриди) прилажу се докази под тачком 1, 2, 3, 6, 7, 10. и 11. уз напомену да се докази из тачке 6. и 7. прибављају само у БиХ. / / /
Уз захтјев поднесен по члану 28. Закона (поновно стицање држављанства) прилажу се докази наведени по тачком 1. до 11. / / /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева зависи од Министарства управе и локалне самоуправе у чијој надлежности је рјешавање по захтјеву.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац