ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Сузана Пјанић, самостални стручни сарадник за матичну службу, управно рјешавање у области грађанских стања и приступ информацијама
Телефон: 051/810-310
E-мејл: suzana.pjanic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Просљеђивање захтјева Министарству управе и локалне самоуправе РС у циљу остваривања двојног држављанства БиХ и Републике Хрватске.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о држављанству Босне и Херцеговине-службени пречишћени текст, чл. 4.(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 22/16); Закон о држављанству Републике Српске, чл. 32. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 59/14); Уговор између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о двојном држављанству („Службени гласник Босне и Херцеговине – Међународни уговори“ бр. 10/11); Правилник о начину прибављања доказа у поступку за стицање држављанства Републике Српске прирођењем и олакшаним прирођењем („Службени гласник Републике Српске“ бр. 86/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за стицање држављанства БиХ и РС 100 КМ (чланови исте породице – супружник, малољетно дијете, нeзапослено дијете до навршених 26 година, који истовремено подносе захтјев плаћају једну таксу и уз захтјев прилажу кућну листу) 5620990000055687 Врста прихода: 722119, буџетска организација: 9999999, прималац: Јавни приходи Републике Српске
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име
Презиме
Адреса / мјесто
Улица и број
Контакт телефон
Име
Презиме
Рођено презиме
Дан, мјесец и година рођења
Мјесто / општина рођења
Држава рођења
Садашње држављанство
Име и презиме оца
Име и презиме мајке
Рођено презиме мајке
Мјесто подношења захтјева
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
1. Извод из матичне књиге рођених Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија /
2. Увјерење о садашњем држављанству (или овјерена копија важеће путне исправе) Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија /
3. Извод из матичне књиге вјенчаних (за лица у браку) Надлежна матична служба Оригинал / овјерена копија /
4. Доказ о одобреном боравку у Републици Српској Теренска канцеларија за странце Оригинал / овјерена копија /
5. Доказ о неосуђивању (из земље рођења) Надлежна институција из земље рођења Оригинал / овјерена копија /
6. Доказ о невођењу кривичног поступка (из земље поријекла и БиХ) Надлежна институција из земље поријекла и Основни суд Оригинал / овјерена копија /
7. Доказ о обезбјеђеном извору прихода (потврда о радном односу и висини плате или друго) Потврда послодавца о радном односу или други документ друге надлежне институције Оригинал / овјерена копија /
8.Доказ о измирењу пореских/финансијских обавеза (из земље поријекла и БиХ) Надлежна институција у земљи поријекла и Пореска управа Оригинал / овјерена копија /
9. Овјерена изјава о прихватању правног поретка БиХ и РС Одјељење за општу управу Оригинал / овјерена копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Уз захтјев поднесен по члану 11. Закона прилажу се докази наведени под тач. 1. до 10.
Уз захтјев поднесен по члану 12. Закона прилажу се докази наведени под тач. 1, 2, 3, 4. и 10. као и доказ о држављанству брачног супружника.
Захтјев поднесен по члану 15. Закона (малољетна дјеца) подносе оба родитеља или један родитељ уз сагласност другог, а поред доказа наведених под тач. 1, 2, 4, 10. прилажу се докази о држ. оба родитеља и сагласност дјетета ако је старије од 14. год.
Уз захтјев поднесен по члану 28. Закона (поновно стицање држављанства) прилажу се докази под тач. 1. до 10.
Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева зависи од Министарства управе и локалне самоуправе у чијој надлежности је рјешавање по захтјеву.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац