ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и грађење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Ранка Милаковић Петрић, стручни савјетник за урбанизам
Телефон: 051/810-315
E-мејл: ranka.m.petric@gradgradiska.com

Владимир Грабеж, стручни савјетник за урбанизам
Телефон: 051/810-312
E-мејл: vladimir.grabez@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање локацијских услова за пројектовање и грађење.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 60. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 03/16 и 84/19); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијских услова („Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/13); Правилник о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације („Службени гласник Републике Српске“ бр. 152/20); Одлука о трошковима издавања локацијских услова („Службени гласник општине Градишка“ бр. 02/17, 06/17); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник општине Градишка“ бр. /06/14, 01/17, 07/17, 03/18 и 08/18 и 02/19 и „Службени гласник града Градишка“ бр. 07/19, 13/20, 15/21 и 4/22).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса 20 КМ таксена маркица /
Накнада за трошкове увида на лицу мјеста и извода из планског акта Трошкови вршења увида – 10 КМ у К.О. Градишка-град и Градишка-село, 20 КМ у осталим К.О. + трошкови израде и издавања извода из докумената просторног уређења 15 КМ. 5673231000064584 Врста прихода: 722521, буџетска организација: 0008170, шифра Града: 008,  прималац: Буџет града Градишка
Трошкови израде стручног мишљења (када стручно мишљење ради Градска управа) За индивидуалне стамбене и стамбено-пословне објекте до 400 m2 за које је потребна грађевинска дозвола 150 КМ и за објекте за које није потребна грађевинска дозвола 100 КМ 5673231000064584 Врста прихода: 722521, буџетска организација: 0008170, шифра Града: 008,  прималац: Буџет града Градишка
Трошкови за израду урбанистичко-техничких услова (када УТУ ради градска управа) За индивидуалне стамбене објекте, индивидуалне стамбено-пословне објекте и помоћне објекте чија је бруто грађевинска површина до 100 m2 150 КМ + 0,80 КМ за сваки слиједећи m2 5673231000064584 Врста прихода: 722521, буџетска организација: 0008170, шифра Града: 008,  прималац: Буџет града Градишка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Сврха издавања локацијских услова
Врста објекта
Локација
Насеље
К.ч. број
К.О.
Димензије планираног објекта
Намјена пословног-производног простора
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове, уколико странка може да идентификује парцелу (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Опис објекта Доставља странка у слободној форми Оригинал /
УТУ и стручно мишљење (ако се раде ван одјељења градске управе) Правно лице са лиценцом за израду просторно планске документације Оригинал /
Електроенергетска сагласност на локацију објекта РЈ „Електродистрибуција“ Градишка Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности на основу споразума са ЗП „Електропривреда“ а.д. Бања Лука (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Сагласност за прикључак на градски водовод и канализацију „Водовод“ а.д. Градишка Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности на основу споразума са КП „Водовод“ а.д. Градишка (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Водне смјернице (за производне објекте односно објекте који могу утицати на режим вода) ЈУ „Воде Српске“ Бијељина Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са ЈУ „Воде Српске“ а.д. Бијељина (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Начелни услови за објекте који се граде у заштитном појасу пута ЈП „Путеви Републике Српске“ Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са ЈП „Путеви Републике Српске“ а.д. Бијељина (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Противпожарна сагласност на локацију (за објекте у којима се складиште експлозивне материје и запаљиве течности) МУП РС, ЦЈБ Оригинал / овјерена копија /
Сагласност за прикључак на топловодну мрежу (по потреби) „ИЕЕ“ д.о.о. Бања Лука, ПЈ „Топлана“ Градишка Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности на основу споразума са „ИЕЕ“ д.о.о. Бања Лука (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Телекомуникациона сагласност (по потреби) „Мтел“ а.д. Бања Лука Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности на основу споразума са „Мтел“ а.д. Бања Лука (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Сагласност на прикључак на телекомуникациону мрежу (по потреби) „Блицнет“ д.о.о. Бања Лука Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности на основу споразума са „Блицнет“ д.о.о. Бања Лука (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Идејни пројекат (за објектe за које није потребна грађевинска дозвола) Правно лице са лиценцом за израду техничке документације Оригинал /
Доказ о власништву (за објекте за које није потребна грађевинска дозвола) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Грађевинска дозвола ако се ради о доградњи, надоградњи, реконструкцији, адаптацији и санацији Одјељење за просторно уређење и грађење Овјерена копија Прибављање по службеној дужности уколико се ради о документу које је Одјељење издало након 2006. године (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Употребна дозвола ако се ради о доградњи, надоградњи, реконструкцији, адаптацији и санацији Одјељење за просторно уређење и грађење Овјерена копија Прибављање по службеној дужности уколико се ради о документу које је Одјељење издало након 2006. године (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал /
Доказ о уплати накнаде Банка или пошта Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До измјене важећег или доношења новог спроведбеног плана
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац