ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и грађење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Ранка Милаковић Петрић, стручни савјетник за урбанизам
Телефон: 051/810-315
E-мејл: ranka.m.petric@gradgradiska.com

Владимир Грабеж, стручни савјетник за урбанизам
Телефон: 051/810-312
E-мејл: vladimir.grabez@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Јединствено регулисање постављања привремених објеката на подручју града Градишка..
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 60, 61, 62. и 125. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 03/16 и 84/19); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник општине Градишка“ бр. 06/14, 01/17, 07/17, 03/18, 08/18, и 02/19 и „Службени гласник града Градишка“ број 07/19, 13/20, 15/21 и 4/22); Одлука о трошковима издавања локацијских услова, чл. 3. и 4. („Службени гласник општине Градишка“ бр. 02/17 и 06/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса 20 КМ таксена маркица /
Накнада за трошкове увида на лицу мјеста и извода из планског акта Трошкови вршења увида – 10 КМ у К.О. Градишка-град и Градишка-село, 20 КМ у осталим К.О. + трошкови израде и издавања извода из докумената просторног уређења 15 КМ. 5673231000064584 Врста прихода: 722521, буџетска организација: 0008170, шифра града 008, прималац: Буџет града Градишка
Накнада за стручно мишљење и урбанистичко-техничке услове (кад их ради градска управа) Урбанистичко-технички услови: 150 КМ за привремене пословне објекте до 20 м2 + 1 КМ за сваки сљедећи м2, за билборде 150 КМ, за остале рекламе, ограде и др. објекте гдје се не може утврдити корисна површина 100 КМ. Стручно мишљење: за билборде 200 КМ, за остале привремене објекте 100 КМ. 5673231000064584 Врста прихода: 722521, буџетска организација: 0008170, шифра града 008, прималац: Буџет града Градишка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Сврха за издавање локацијских услова
Врста објекта
Локација
Насеље
К.ч. број
К.О.
Димензије планираног објекта
Намјена пословног-производног простора
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове, уколико странка може да идентификује парцелу (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Опис објекта Доставља странка у слободној форми Оригинал /
Опис предвиђене технологије рада ако је ријеч о производном објекту Доставља странка у слободној форми Оригинал /
Електроенергетска сагласност на локацију објекта РЈ „Електродистрибуција“ Градишка Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности на основу споразума са ЗП „Електропривреда“ а.д. Бања Лука (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Сагласност за прикључак на градски водовод и канализацију „Водовод“ а.д. Градишка Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности на основу споразума са КП „Водовод“ а.д. Градишка (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Водне смјернице (за производне објекте односно објекте који могу утицати на режим вода) ЈУ „Воде Српске“ Бијељина Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са ЈУ „Воде Српске“ а.д. Бијељина (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Начелни услови за објекте који се граде у заштитном појасу пута ЈП „Путеви Републике Српске“ Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са ЈП „Путеви Републике Српске“ а.д. Бијељина (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Противпожарна сагласност на локацију (за објекте у којима се складиште експлозивне материје и запаљиве течности) МУП РС, ЦЈБ Оригинал / овјерена копија /
Идејни пројекат (за објекте за које није потребна грађевинска дозвола) Правно лице са лиценцом за израду техничке документације Оригинал /
Доказ о власништву (за објекте за које није потребна грађевинска дозвола) Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Грађевинска дозвола ако се ради о доградњи, надоградњи, реконструкцији, адаптацији и санацији Одјељење за просторно уређење и грађење Овјерена копија Прибављање по службеној дужности уколико се ради о документу које је Одјељење издало након 2006. године (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Употребна дозвола ако се ради о доградњи, надоградњи, реконструкцији, адаптацији и санацији Одјељење за просторно уређење и грађење Овјерена копија Прибављање по службеној дужности уколико се ради о документу које је Одјељење издало након 2006. године (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал /
Доказ о уплати накнаде Банка или пошта Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Ограничен рок, најдуже до 10 година, зависно од мишљења Комисије за урбанизам.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац