ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и грађење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Биљана Радичић, стручни савјетник за нормативно-правне послове и управно рјешавање
Телефон: 051/810-315
E-мејл: biljana.radicic@gradgradiska.com

Бранка Благојевић, самостални стручни сарадник за управно рјешавање
Телефон: 051/810-312
E-мејл: branka.blagojevic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање инвеститору да гради објекат.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 124, 125. и 127. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 03/16 и 84/19); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту („Службени гласник општине Градишка“ бр. 06/14, 01/17, 07/17, 03/18, 08/18 и 02/19 и „Службени гласник града Градишка“ бр. 07/1913/20, 15/21 и 4/22).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Допринос за финансирање послова премјера и успостављање катастра непокретности 0,3% предрачунске цијене грађевинских радова. 5550070022517643 Прималац: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове
Градска административна такса Индивидуални стамбени објекти 25 КМ, индивидуални стамбено-пословни објекти 40 КМ, пословни објекти до 400 m2 и објекти јавне инфраструктуре 60 КМ, објекти колективног становања, и објекти преко 400 m2 80 КМ.
Рента Просјечна цијена грађ. земљишта је 920 КМ, 1. Посебна зона 7,2% од коначне цијене-66,24 КМ; 1. зона: 6% од коначне цијене – 55,20 КМ; 2. зона: 5 % од коначне цијене – 46,00 КМ; 3. зона: 4% од коначне цијене – 36,80 КМ; 4. зона: 3% од коначне цијене – 27,60 КМ; 5. зона: 2% од коначне цијене – 18,40 КМ; 6. зона: 1% од коначне цијене – 9,20 КМ. Наведени износ се потом множи са корисном површином објекта.
Накнада за уређење грађевинског земљишта Основица је 100 КМ, 1. Посебна зона 72%,-72 КМ;1. зона 60% – 60 КМ, 2. зона 53% – 53 КМ, 3. зона 50% – 50 КМ, 4. зона 42% – 42 КМ, 5. зона 30% – 30 КМ и 6. зона 18% – 18 КМ. Наведени износ се потом множи са корисном површином објекта. 5673231000064584 Врста прихода: 722411, буџетска организација: 9999999, шифра града 008, прималац: Буџет града Градишка
Накнада за развој осталог грађевинског земљишта (плаћају инвеститори који не граде на градском грађевинском земљишту) 10 КМ по m2 корисне површине објекта. 5673231000064584 Врста прихода: 722411, буџетска организација: 9999999, шифра града 008, прималац: Буџет граде Градишка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Сврха у коју се захтијева одобрење за грађење
К.ч. број
К.О.
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови Одјељење за просторно уређење и грађење Оригинал / овјерена копија /
Доказ о праву власништва или праву грађења Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Посједовни лист Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Главни пројекат у три примјерка Правно лице са лиценцом за израду техничке документације Оригинал /
Извјештај о обављеној ревизији техничке документације (за пројекте који по закону подлијежу ревизији) Правно лице са лиценцом за ревизију техничке документације Оригинал /
Еколошка дозвола (ако је потребна) Одјељење за просторно уређење и грађење или Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности када је еколошку дозволу издало општинско Одјељење за просторно уређење и грађење (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Рјешење о утврђивању висине накнаде за уређење грађевинског земљишта и једнократне ренте Одјељење за просторно уређење и грађење Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Противпожарна сагласност на техничку документацију (за све пословне објекте) МУП РС, ЦЈБ Оригинал / овјерена копија /
Водна сагласност (за објекте за које се издају водне смјернице) ЈУ „Воде Српске“ Бијељина Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са ЈУ „Воде Српске“ а.д. Бијељина (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Сагласност за изградњу објекта у заштитном појасу путева ЈП „Путеви Републике Српске“ Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са ЈП „Путеви Републике Српске“ а.д. Бијељина (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Доказ о извршеној уплати накнада Банка или пошта Оригинал /
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Tрајно, а уколико инвеститор не почне са градњом у року од 3 године од дана када је грађевинска дозвола постала извршна она престаје да важи.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац