ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и грађење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА Биљана Радичић, стручни савјетник за нормативно-правне послове и управно рјешавање
Телефон: 051/810-315
E-мејл: 
biljana.radicic@gradgradiska.comБранка Благојевић, самостални стручни сарадник за управно рјешавање
Телефон: 051/810-312
E-мејл: branka.blagojevic@gradgradiska.com
СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање инвеститору кориштење изграђеног објекта и његово укњижавање.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 140, 141. и 145. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 03/16 и 84/19); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о вршењу техничког прегледа објеката и издавању одобрења за употребу и осматрању тла и објеката у току грађења и употребе („Службени гласник Републике Српске“ бр. 46/11); Правилник о трошковима техничког прегледа објеката („Службени гласник општине Градишка“ бр. 06/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса Индивидуални стамбени објекти 25,00 КМ, индивидуални стамбено-пословни 40,00 КМ, пословни објекти до 400 m² и објекти јавне инфраструктуре 60,00 КМ, објекти колективног становања и објекти преко 400 m² 80,00 КМ таксена маркица /
Трошкови техничког прегледа 5673231000064584 Врста прихода: 722521, буџетска организација: 0008170, шифра Града: 008, прималац: Буџет Града Градишка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Улица
Кућни број
К.ч. број
К.О.
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о извршеном геодетском снимању објекта (ажуран геодетски снимак) РУГИП или правно лице са лиценцом Оригинал /
Доказ о извршеном снимању подземних инсталација РУГИП или правно лице са лиценцом Оригинал /
Изјава извођача о изведеним радовима и условима за одржавање објекта Извођач радова Оригинал /
Извјештај надзорног органа Надзорни орган Оригинал /
Енергетски цертификат зграде Овлаштено правно лице Оригинал /
Грађевинска дозвола Одјељење за просторно уређење и грађење Копија /
Електроенергетска сагласност РЈ „Електродистрибуција“ Градишка Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности на основу споразума са ЗП „Електропривреда“ а.д. Бања Лука (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Сагласност ЈП Путеви РС (ако је објекат у заштитном појасу магистралног или регионалног пута или се врши прикључак на исти) ЈП „Путеви Републике Српске“ Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са ЈП „Путеви Републике Српске“ а.д. Бијељина (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Водна дозвола (ако су претходно тражене водне смјернице и водна сагласност) ЈУ „Воде Српске“ Бијељина Оригинал / овјерена копија Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са ЈУ „Воде Српске“ а.д. Бијељина (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Еколошка дозвола Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС или Одјељење за просторно уређење и грађење Копија Прибављање по службеној дужности када је еколошку дозволу издало општинско Одјељење за просторно уређење и грађење (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Противпожарна сагласност МУП РС Оригинал / овјерена копија /
Доказ о уплати накнаде Банка или пошта Оригинал /
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац