ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и грађење
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дејана Нинковић, Стручни савјетник за легализацију објеката
Телефон: 051/810-313
E-мејл: dejana.ninkovic@gradgradiska.com

Бранка Благојевић, Стручни савјетник за нормативно-правне послове и управно рјешавање
Телефон: 051/810-312
E-мејл: branka.blagojevic@gradgradiska.com

Биљана Радичић, Шеф Одсјека за нормативно правне послове и управно рјешавање у области просторног уређења и грађења
Телефон: 051/810-315
E-мејл: biljana.radicic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Искорјењивање нелегалне изградње објеката.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Закон о легализацији бесправно изграђених објеката („Службени гласник Републике Српске“ бр. 62/18 и 93/22) и Одлука о субвенцијама у поступку легализације („Службени гласник општине Градишка“ бр. 13/18)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Допринос за финансирање послова премјера и успостављање катастра непокретности 0,3% предрачунске цијене грађевинских радова Прималац: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове
Градска административна такса Индивидуални стамбени објекти 25 КМ, индивидуални стамбено-пословни објекти 40 КМ, пословни објекти до 400 m² и објекти јавне инфраструктуре 60 КМ, објекти колективног становања, објекти преко 400 m² 80 КМ таксена маркица /
Рента За захтјеве поднесене након 18.01.2019. године накнада се увећава за 20%, уз попуст за РВИ од 3. до 10. категорије, избјеглице, расељена лица и повратнике у износу од 50%, а за ППБ, РВИ 1. и 2. категорије, цивилне жртве рата и тешке цивилне инвалиде којима је потребна туђа њега и помоћ накнада се не плаћа. 5673231000064584 Врста прихода: 721223, буџетска организација: 9999999, шифра Града: 008, прималац: Буџет Града Градишка
Накнада за уређење грађевинског земљишта За захтјеве поднесене након 18.01.2019. године накнада се увећава за 20%, уз попуст за РВИ од 3. до 10. категорије, избјеглице, расељена лица и повратнике у износу од 50%, а за ППБ, РВИ 1. и 2. категорије, цивилне жртве рата и тешке цивилне инвалиде којима је потребна туђа њега и помоћ накнада се не плаћа. 5673231000064584 Врста прихода: 722411, буџетска организација: 9999999, шифра Града: 008, прималац: Буџет Града Градишка
Накнада за стручно мишљење и УТУ услове (кад их ради градска управа) 50,00 КМ за објекте за које треба грађевинска дозвола и 100,00 КМ за објекте за које не треба грађевинска дозвола 5673231000064584 Врста прихода: 722521, буџетска организација: 0008170, шифра Града: 008, прималац: Буџет Града Градишка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Врста објекта
Статус објекта
Улица
Насеље
К.ч. број
К.О.
Опис изведених радова
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал Прибављање по службеној дужности по потписивању споразума са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове, уколико странка може да идентификује парцелу (подносилац захтјева плаћа таксу/накнаду)
Доказ о власништву Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал / овјерена копија /
Грађевинска дозвола за постојећи објекат (ако се ради о извршеној доградњи, надоградњи, адаптацији или санацији) Одјељење за просторно уређење и грађење Овјерена копија Прибављање по службеној дужности уколико се ради о документу које је Одјељење издало након 2006. године (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Употребна дозвола за постојећи објекат (ако се ради о извршеној доградњи, надоградњи, адаптацији или санацији) Одјељење за просторно уређење и грађење Овјерена копија Прибављање по службеној дужности уколико се ради о документу које је Одјељење издало након 2006. године (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Техничка документација (у два примјерка) Правно лице са лиценцом за израду техничке документације Оригинал /
Скица снимања објекта РУГИП или овлаштено правно лице за геодетске послове Оригинал / овјерена копија /
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал /
Уколико се ради о индивидуалним објектима бруто грађевинске површине преко 400 м2 и пословним објектима странка доставља документацију као у поступку издавања грађевинске дозволе. / / /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац