ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне и стамбене послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Тања Каталина, Стручни савјетник за правне послове и управно рјешавање у комуналној области
Телефон: 051/810-327
E-мејл: tanja.katalina@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закључивање уговора о закупу неизграђеног градског грађевинског земљишта на основу правилно и квалитетно утврђеног чињеничног стања.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, чл. 65. став 3. („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 03/16 и 84/19); Закон о облигационим односима, чл. 567. („Службени лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 45/89,57/89, „Службени гласник Републике Српске“ број 17/93, 3/96, 39/03, 74/04); Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту, чл. од 21. до 29. („Службени гласник општине Градишка“ бр. 06/14, 01/17, 7/17, 3/18, 8/18 и 2/19 и „Службени гласник града Градишка“ број 07/19, 13/20 и 4/22).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Улица и број
Мјесто
Контакт телефон
К.ч. број
К.О.
Оријентациона површина
Период за који се тражи закуп
Подаци о привременом објекту
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана од доношења одлуке Комисије о најповољнијем понуђачу
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Условљено дужином трајања локацијских услова, односно документације из области просторног уређења и грађења
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац