ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне и стамбене послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Александар Бакић, самостални стручни сарадник за саобраћај и путеве
Телефон: 051/810-324
E-мејл: aleksandar.bakic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Регулисање постављања објеката у заштитном појасу локалних и некатегорисаних путева.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Одлука о измјенама Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији,одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на подручју општине Градишка („Службени гласник града Градишка“ број 11/19).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за постављање, легализацију и изградњу објеката у заштитном појасу путева За привремене пословне објекте 180 КМ,
за трајне пословне и пословно-стамбене објекте 450 КМ,
за бензинске станице 1400 КМ,
за доградњу пословних и стамбено-пословних објеката 120 КМ,
за доградњу бензинских станица пратећим садржајима – мотели 750 КМ, ресторани 450 КМ, аутосервиси 270 КМ, аутопраоне 120 КМ,
за изградњу стабилног постројења за резање дрвене грађе са прикључком 500 КМ.
Накнаде су једнократне а уколико се ради о некатегорисаним путевима накнада се умањује за 50 %.
5673231000064584 Врста прихода: 722521, буџетска организација: 0008170, шифра Града: 008, прималац: Буџет града Градишка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
К.ч. број
К.О.
Сврха подношења захтјева
Врста објекта
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Скица снимања објекта, УТ услови (из локацијских услова) Одјељење за просторно уређење и грађење Оригинал / овјерена копија Одјељење за просторно уређење и грађење
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Условљено је важењем локацијских услова.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац