ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за комуналне и стамбене послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Александар Бакић, самостални стручни сарадник за саобраћај и путеве
Телефон: 051/810-324
E-мејл: aleksandar.bakic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање накнаде за пролазак возила која прекорачују законско габаритно и димензијско оптеређење путева.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о јавним путевима, чл. 42. став 3. („Службени гласник Републике Српске“ број 89/13 и 483/19); Закон о општем управном поступку, чл. 190. („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Правилник о ванредном превозу („Службени гласник Републике Српске“ број 27/15); Уредба о регулисању висине накнаде за ванредне превозе на путевима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 29/20); Одлука о измјенама Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији,одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на подручју општине Градишка („Службени гласник града Градишка“ број 11/19).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за ванредни превоз Висина накнаде одређена је одредбама Уредбе о регулисању висине накнаде за ванредне превозе на путевима Републике Српске, а обрачунава је службеник након увида у документацију и изласка на терен, на основу чега се доноси закључак о трошковима и издаје рјешење. 5673231000064584 Врста прихода: 722241, буџетска организација: 0008170, шифра Града: 008, прималац: Буџет града Градишка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефона
Назив правног лица или превозника
Адреса / сједиште
Врста терета
Тежина
Димензија
Друге карактеристике терета
Начин смјештаја терета на возило
Период у коме се планира вршити превоз
Вријеме у коме се планира вршити превоз
Дужина релације
Улице / путеви
Потпис подносица захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Саобраћајна дозвола за возило МУП РС Копија (оригинал на увид) /
Изјава коју превозник подноси приликом захтјева Одјељење за комуналне и стамбене послове Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 20 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До извршења превоза наведеног у захтјеву.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац