ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Одсјек за привреду
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Предузетништво
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Јасминка Калајџија, стручни савјетник за нормативно-правне послове и управно рјешавање
Телефон: 051/810-330
E-мејл: jasminka.kalajdzija@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Регистрација дјелатности предузетника
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19); Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса 30,00 KM таксена маркица /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име родитеља) и презиме
Пол
ЈМБ
Број личне карте
Број и држава издавања пасоша (за стране држављане)
Адреса пребивалишта или боравишта
Телефон
Е-пошта
Стручна спрема
Занимање
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта односно путна исправа за страног држављанина МУП РС Копија (оригинал на увид) /
Увјерење да није изречена заштитна мјера забране обављања дјелатности Надлежни основни суд Оригинал или овјерена копија Према пребивалишту подносиоца захтјева
Увјерење да нема неплаћених новчаних казни и трошкова принудне наплате за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања Надлежни основни суд Оригинал или овјерена копија Према пребивалишту подносиоца захтјева (не старије од 30 дана од дана подношења захтјева)
Увјерење да нема доспјелих а неизмирених пореских обавеза Пореска управа Оригинал или овјерена копија не старије од 8 дана од дана подношења захтјева
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Поред ослобађања од плаћања административне таксе прописаним члановима 13. и 14. Закона о административним таксама од плаћања административне таксе ослобођени су и:

  1. породице погинулих бораца,
  2. ратни војни инвалиди,
  3. коринсици социјалне помоћи чији је статус утврдила надлежна установа.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац