ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Одсјек за привреду
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Предузетништво
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Јасминка Калајџија, стручни савјетник за нормативно-правне послове и управно рјешавање
Телефон: 051/810-330
E-мејл: jasminka.kalajdzija@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис промјене података у регистар предузетника
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“ број 117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19); Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске “ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса 20,00 KM таксена маркица /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Пословно име
ЈИБ
Регистарски број
Подаци који се мијењају
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта односно путна исправа за страног држављанина МУП РС Копија (оригинал на увид) /
Увјерење да нема неплаћених новчаних казни и трошкова принудне наплате за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања Надлежни основни суд Оригинал или овјерена копија Према пребивалишту подносиоца захтјева (не старије од 30 дана од дана подношења захтјева)
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Поред ослобађања од плаћања административне таксе прописаним члановима 13. и 14. Закона о административним таксама од плаћања административне таксе ослобођени су и:

  1. породице погинулих бораца,
  2. ратни војни инвалиди,
  3. корисници социјалне помоћи чији је статус утврдила надлежна установа.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац