ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Одсјек за привреду
ДЈЕЛАТНОСТ(И)  –
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Јасминка Калајџија, стручни савјетник за нормативно-правне послове и управно рјешавање
Телефон: 051/810-330
E-мејл: jasminka.kalajdzija@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис и брисање из уписника чамаца и продужење пловидбене дозволе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о унутрашњој пловидби Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, брoj 54/19); Правилник о упису чамаца у регистар, издавању пловидбене дозволе и означавању чамаца регистарским ознакама („Службени гласник Републике Српске“, број 03/07 и 56/10); Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18);
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса 30,00 КМ за упис чамаца,

20,00 КМ за брисање чамаца и

20,00 КМ за продужење пловидбене дозволе

таксена маркица /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име родитеља) и презиме
ЈМБ
Број личне карте
Број и држава издавања пасоша (за стране држављане)
Адреса пребивалишта или боравишта
Телефон
Подаци о чамцу/има (марка, тип, број мотора)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП РС Копија (оригинал на увид)

упис, продужење и брисање

Доказ о власништву чамца Купопродајни уговор или изјава подносиоца захтјева као доказ о самоградњи чамца Оригинал или овјерена копија упис
Потврда о брисању чамца из другог уписника чамаца, ако је претходно у њега уписан Орган који је упиасо чамац Оригинал или овјерена копија упис
Доказ о власништву погонског уређаја, односно мотора Купопродајни уговор или фактура (рачун) Оригинал или овјерена копија упис
Исправа о извршеном основном прегледу Овлаштено правно лице Оригинал упис
Царинска декларација за чамац, односно уређај, ако су увезени из друге државе Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине Оригинал или овјерена копија упис
Доказ о извршеном осигурању у складу са прописом којим се уређује обавезно осигурање у саобраћају (за чамце на моторни погон, снаге мотора веће од 3.7 kW) Друштво за осигурање Оригинал или овјерена копија упис, продужење
Доказ о плаћеном порезу у складу са прописом којим се уређује порез на употребу, држање и ношење добара Пореска управа Републике Српске Оригинал или овјерена копија упис, продужење
Доказ о плаћеној накнади за коришћење објеката безбједности пловидбе Овјерени примјерак уплатнице Оригинал или овјерена кпија упис, продужење
Пловидбена дозвола Одјељење за привреду и пољопривреду Оригинал продужење и брисање
Доказ о уплати градске административне таксе Пошта Оригинал упис, продужење и брисање
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Овај поступак се не односи на:
1) чамце који су припадак брода,
2) спортске чамце без сопственог погона намијењене за такмичење (веслачке чамце, кајаке, кануе, једрилице и сличне пловне објекте),
3) чамце без сопственог погона краће од три метра, ако се њима не обавља привредна дјелатност
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 5 година. Пловидбена дозвола се продужава сваке године.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА  Преузмите образац