ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за пољопривреду и рурални развој
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ДЈЕЛАТНОСТ(И)
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Момчило Гојковић, самостални стручни сарадник за пољопривреду, шумарство и водопривреду
Телефон: 051/810-343
E-мејл: momcilo.gojkovic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Промјена намјене пољопривредног земљишта у грађевинско
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“ број 93/06, 86/07, 14/10 и 05/12); Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18)
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Градска административна такса 10,00 КМ таксена маркица /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име родитеља) и презиме
Адреса пребивалишта или боравишта
Телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Локацијски услови или стручно мишљење Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал или овјерена копија /
Посједовни лист или лист непокретности Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал или овјерена копија /
Земљишно-књижни извадак или увјерење да парцела није уписана у земљишну књигу Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал или овјерена копија /
Копија катастарског плана Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал или овјерена копија /
Увјерње о класи и култури ако није уписана у посједовном или листу непокретности (РГП Потврда) АПИФ Оригинал
Доказ о уплати административне таксе Банка или пошта Оригинал /
Пуномоћ (уколико странка сама не поднесе захтјев) / / /
Увјерење о погибији члана породице Шалтер градске управе Оригинал или копија /
Увјерење о инвалидности Шалтер градске управе Оригинал или копија /
Увјерење Министарство за избјеглице и расељена лица Оригинал или копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ  (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Право на ослобађање у површини од 500 м2 имају сљедеће категорије:

  • породична пољопривредна газдинства,
  • породице погинулих бораца,
  • ратни војни инвалиди 1. и 2. категорије,
  • избјегла, расељена лица и повратници.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА РЈЕШЕЊА (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац