ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Иван Раденовић, шеф Одсјека за друштвене дјелатности
Телефон: 051/810-363
E-мејл: ivan.radenovic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Пружање финансијске подршке удружењима од интереса за град Градишка
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 6/21); Статут града Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 04/17 и „Службени гласник града Градишка“ број 05/19), Правилник о критеријумима и поступку за додјелу средстава гранта удружењима од интереса за град Градишка („Службени гласник града Градишка“ број 16/19 и 2/21).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Број текућег / жиро рачуна
Назив банке код које се води рачун
Датум подношења захтјева
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Попуњен пријавни образац Подносилац захтјева Оригинал /
Рјешење о регистрацији (за удружења) Основни суд Овјерена копија /
Потврда о пореској регистрацији (за удружења) Пореска управа Овјерена копија /
Уговор са банком о отварању трансакционог рачуна Банка Овјерена копија /
Биланс стања и биланс успјеха Подносилац захтјева Овјерена копија /
Увјерење о измиреним порезима и доприносима за запослене Подносилац захтјева Овјерена копија /
Доказ о реализованим пројектима Подносилац захтјева Овјерена копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац