ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Драгана Бјелић, Самостални стручни срадник за здравство, социјалну заштиту, културу и религију
Телефон: 051/810-362
E-мејл: dragana.bjelic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Промоција града Градишка кроз расподјелу средстава удружењима и умјетницима на основу програма који спроводе, у интересу и на подручју града Градишка.
 интерсуПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 06/21); Статут града Градишка (“Службени гласник града Градишка“ број 04/17 и 05/19); Правилник о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава организацијама у области културе („Службени гласник града Градишка“ бр. 07/21).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Број текућег рачуна
Назив банке код које се води рачун
Потпис подносиоца захтјева
Број личне карте
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Попуњен пријавни образац Подносилац захтјева Оригинал /
Рјешење о регистрацији Основни суд Овјерена копија /
Увјерење о пореској регистрацији Пореска управа Овјерена копија /
Увјерење о измиреним пореским обавезама Пореска управа Оригинал /
Трансакциони рачун Банка Копија /
Програм којим удружење тј. умјетник конкурише Подносилац захтјева Оригинал /
Биланс стања за претходну годину Подносилац захтјева Овјерена копија /
Биланс успјеха за претходну годину Подносилац захтјева Овјерена копија /
Текстуални и финансијски извјештај за удружења која су користила средства буџета у претходној години Подносилац захтјева Овјерена копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 15 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац