ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Душко Иветић, виши стручни сарадник за спорт
Телефон: 051/810-364
E-мејл: dusko.ivetic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Унапређење услова за развој спорта у граду Градишка.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 06/21); Статут града Градишка („Службени гласник града Градишка“ бр. 04/17 и 5/19); Правилник о измјени Правилника о расподјели финансијских средстава за спорт на простору града Градишка („Службени гласник града Градишка“ бр. 04/13, 01/14, 01/17, 01/18, 14/18, 16/19, 16/20, 18/20 и 03/22); Програм финансирања спорта на подручју града Градишка за текућу годину.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Сврха подношења захтјева (изградња, доградња или адаптација /санација)
Број жиро рачуна
Назив банке код које се води рачун
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Посједовни лист Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Оригинал /
Предмјер и предрачун радова Извођач радова Оригинал / овјерена копија /
Рјешење о регистрацији Основни суд Овјерена копија /
Рјешење о упису у спортски регистар Министарства породице, омладине и спорта Министарство породице, омладине и спорта Овјерена копија /
Рјешење Пореске управе ЈИБ Пореска управа Овјерена копија /
Број жиро рачуна Банка Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 45 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац