ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Иван Раденовић, Шеф одсјека за друштвене дјелатности
Телефон: 051/810-363
E-мејл: ivan.radenovic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Пружање финансијске подршке пројектима НВО и омладинским организација.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 06/21); Статут града Градишка („Службени гласник града Градишка“ број 04/17 и 05/19); Одлука о критеријима начину и поступку расподјеле средстава невладиним организација („Службени гласник града Градишка“ број 01/06, 04/14 и 16/19); Правилник о условима и начину расподјеле средстава по захтјеву удружења које дјелују на подручју града Градишка („Службени гласник града Градишка“ број 03/16); Правилник о расподјели средстава НВО организацијама по јавном позиву у складу са LOD методологијом („Службени гласник града Градишка“ број 01/06, 04/13 и 12/19).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Број текућег рачуна
Назив банке код које се води рачун
Датум подношења пријаве
Потпис подносиоца пријаве
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Попуњени пријавни обрасци Подносилац захтјева Оригинал /
Рјешење о регистрацији (за удружења) Основни суд Овјерена копија /
Увјерење о пореској регистрацији (за удружења) Пореска управа Овјерена копија /
Текући рачун Банка Копија /
Биланс стања за претходну годину Подносилац захтјева Оригинал /
Биланс успјеха за претходну годину Подносилац захтјева Оригинал /
Текстуални и финансијски извјештај за удружења која су користила средства Буџета у претходној години Подносилац захтјева Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац