ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и друштвене дјелатности
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Одсјек за друштвене дјелатности
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Данијела Росић Малиновић, стручни савјетник за демографију, образовање, равноправност полова, омладину и НВО
Телефон: 051/810-362
E-мејл: danijela.rosic.malinovic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Финансијска подршка волонтеризму.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о волонтирању („Службени гласник Републике Српске“ број 89/13); Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16, 36/19 и 06/21); Статут града Градишка („Службени гласник града Градишка“ број 04/17 и 05/19).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Адреса
Контакт телефон
Назив пројекта
Кратак опис пројекта
Датум
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Пројекат Подносилац захтјева Оригинал /
Рјешење оснивању (за удружења) Основни суд Овјерена копија /
Биланс стања (за удружења) Подносилац захтјева Копија /
Биланс успјеха (за удружења) Подносилац захтјева Копија /
Предрачун радова Подносилац захтјева Оригинал /
ЈИБ (за удружења) Пореска управа Овјерена копија /
Текући рачун Банка Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До исплате новчаних средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац