ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за инспекције
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Бојан Мирјанић, ветеринарски инспектор
Телефон: 051/810-368
E-мејл: bojan.mirjanic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Превентива од ширења заразних болести у промету и трговини животиња.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о ветеринарству, чл. 77. („Службени гласник Републике Српске“ број 75/17); Закон о ветеринарству БиХ, чл. 20. („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 34/02); Одлука о ветеринарској свједоџби о здравственом стању животиња и пошиљака животињског поријекла у унутрашњем и међународном промету, чл. 4. и 5. („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 33/03); Уредба о висини и начину наплате накнаде за издавање увјерења и потврда о ветеринарско-здравственој исправности, чл. 3. („Службени гласник Републике Српске“ број 109/19); Програм мјера здравствене заштите животиња у Републици Српској у 2020. години („Службени гласник Републике Српске“ број 45/20); Правилник о начину утовара, претовара и истовара пошиљака животиња, производа, сировина и отпадака животињског поријекла, условима које мора испуњавати превозно средство, хигијенско-техничким условима које мора испуњавати пошиљка и обрасцу увјерења о здравственом стању пошиљке („Службени гласник Републике Српске“ број 07/96).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за ветеринарско санитарни преглед ( 50% се уплаћује на рачун Буџета РС а 50% на рачун Буџета града Градишка) За животиње до 1000 кг 7 КМ; до 5000 кг 12 КМ; до 10000 кг 16 КМ и преко 10000 кг 20 КМ. 1) 5620990000055687 (Буџет РС)
2) 5673231000064584 (Буџет града Градишка)
1) врста прихода: 722452, буџетска организација: 1546001, прималац: Буџет РС 2) врста прихода: 722521, буџетска организација: 0008220, прималац: Буџет града Градишка
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац захтјева
Сједиште / адреса
Подаци о теретном возилу
Подаци о пошиљци
Начин паковања
Количина
Назив фирме примаоца
Адреса примаоца
Подаци о увјерењу о здравственом стању животиња
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о здравственом стању животиња Овлаштене ветеринарске организације На увид /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До истовара животиње из превозног средства.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Формални захтјев се подноси усмено или писмено у слободној форми.