ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за инспекције
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
/
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Техвида Спахић-Диндић, урбанистичко-грађевински инспектор
Телефон: 051/810-374
E-мејл: tehvida.sdindic@gradgradiska.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање да градња тече у складу са законом као и евентуалне корекције као превентивно дјеловање.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора о грађењу, чл. 109. („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15, 03/16, 104/18 и 84/19), Закон о инспекцијама Републике Српске, чл. 56. („Службени гласник Републике Српске“ број 18/20).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Инвеститор / извођач
Врста радова
Објекат (стамбени, пословни, дворишни, стамбено-пословни)
Адреса на којој се изводе радови
Инвеститор
Извођач
Број грађевинске дозволе
Број уговора о грађењу
Број уговора о вршењу радова
Број записника о исколчењу објекта
Датум
Потпис подносиоца захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Грађевинска дозвола Одјељење за просторно уређење и грађење Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
Уговор о грађењу Уговорне стране Копија Инд. стам.и инд. стам-пословне објекте до 200 м2 за потребе породичног домаћинства и објекте за које није потребна грађ. дозвола може градити сам инвеститор и тад се не доставља уговор.
Уговор о вршењу надзора Уговорне стране Копија /
Записник о исколчавању објекта Одјељење за просторно уређење и грађење или овлашћено правно лице Копија Прибављање по службеној дужности (подносилац захтјева не плаћа таксу/накнаду)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Инвеститор је дужан да пријави почетак грађења урабнистичко-грађевинском инспектору најкасније 8 дана прије почетка извођења радова. Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) /
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац